กฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย กฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

 องค์กร
 •  เกี่ยวกับองค์กร
   • ประวัติความเป็นมา
   • ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
   • ผู้บริหาร
   • คณะกรรมการกฤษฎีกา
   • แผนปฎิบัติราชการ
   • กฤษฎีกาใสสะอาด
   • สถานที่ติดต่อ
   • การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

 •  คำรับรองการปฎิบัติราชการ
   • คำรับรองการปฎิบัติราชการ
   • รายงานผลการปฎิบัติราชการตาม
     คำรับรอง

   • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
     รัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
     นายกรัฐมนตรี)


 •  ข่าวสารและผลงาน
   • ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
   • ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
   • งานวิจัย
   • บทความทางกฎหมาย
   • บุคลากร
   • จัดซื้อ / จัดจ้าง
   • สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้างรายเดือน
   • กฤษฎีกาสาร  
   • ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   • ข่าวสารการพัฒนากฎหมาย
   • นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

 • ห้องสมุดธรรมะ
   • มิลินทปัญหา
   • พุทธธรรม
   • หนังสือธรรมะโดย...แพทย์หญิงอมรา
   • หนังสือธรรมะจาก... ศ.เกียรติคุณแพทย์
     หญิงสุมาลี

   • พระปริตรธรรม แปลโดย...
     พระคันธสาราภิวงศ์


 •  บริการอื่น ๆ
   • Law Review
   • รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   • เกร็ดความรู้

 วาระการประชุม
 • วาระการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ห้องสมุดกฎหมาย
 • ตัวบทกฎหมาย
    • กฎมณเฑียรบาล
    • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    • พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด
    • ประมวลกฎหมาย
    • ปว./ปร./คปค.
    • พระบรมราชโองการ
    • สนธิสัญญา
    • กฎหมายอื่น ๆ
    • กฎหมายภาษาอังกฤษ (Unofficial translation)

 • กฎหมายสำหรับประชาชน
 • ความเห็นทางกฎหมาย
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
 • ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
 • คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
 • คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 
 • คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง
 • ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย
 • โค๊ดอาญา เล่ม ๑ และเล่ม ๒  โดย พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 •  กฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 •  กฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น


 กิจกรรมทางกฎหมาย
 •  สัมมนา
 •  บทสัมภาษณ์
 Homepage
• สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
 รับฟังความคิดเห็น
 • ความเป็นมาและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
 • ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟัง


 พูดคุยเรื่องกฎหมาย
 • กระทู้แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย
 • ห้องสนทนา
 • ทดสอบความรู้ทางกฎหมาย


 ค้นหา
 
เชื่อมคำด้วย & (และ), | (หรือ)
  ดูตัวอย่าง | Advanced Search
สนใจ Link กับเรา คลิกที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2
คู่มือประชาชนเมื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ HART Publishing

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล

Counter NO. 1844054