หน้าหลัก > องค์กร > กฤษฎีกาใสสะอาด > คณะกรรมการ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ ๙๐/๒๕๔๘

เรื่อง   จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

------------------------

 

                   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓  ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๒๓๒/๒๕๔๔  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  ซึ่งปัจจุบันองค์ประกอบตามคำสั่งดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืน อันจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

                   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๒๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และจัดตั้งศูนย์ประสานราชการ คณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

                        ๑.๑  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา        ประธานกรรมการ

                                     ๑.๒  นางสาวพวงเพชร  สารคุณ                รองประธานกรรมการ

                               รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                        ๑.๓  นางจริยา  เจียมวิจิตร                     กรรมการ

                               รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                        ๑.๔  นายอัชพร  จารุจินดา                      กรรมการ

                               กรรมการร่างกฎหมายประจำ รักษาราชการแทน

                               รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                        ๑.๕  นางแน่งน้อย  รัตนเสถียร                 กรรมการ

                               ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

 

 

                         ๑.๖  นางสิรินันท์  ปานเสรี                          กรรมการและเลขานุการ

                                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ว

                                     ๑.๗  นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว

                   ให้คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑) กำกับและตรวจสอบการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

                        (๒) ให้สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายกฎหมายต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

                   ๒.  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

                        ๒.๑  นางจริยา  เจียมวิจิตร                     ผู้อำนวยการ

                               รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                                     ๒.๒  นางแน่งน้อย  รัตนเสถียร                 รองผู้อำนวยการ

                               ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

                        ๒.๓  นางชุติมา  ใหญ่น้อย                      รองผู้อำนวยการ

                               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว

                        ๒.๔  นางสาวจีรภัทร์  การประเสริฐกิจ         รองผู้อำนวยการ

                               นักกฎหมายกฤษฎีกา ๗ ว

                        ๒.๕  คณะทำงานในศูนย์ประสานราชการใสสะอาด  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ประกอบด้วยคณะทำงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม และคณะทำงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด

                        ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                                     (๑ ) กำกับดูแลให้มีการจัดทำและผลักดันการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งจัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใส

                        (๒)  ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                        (๓)  กำกับติดตาม เพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบรรลุผลตามมติคณะรัฐมนตรี

                        (๔)  ให้สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายกฎหมายต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

                         ๒.๑  คณะทำงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

                                  ๒.๑.๑  นางแน่งน้อย  รัตนเสถียร              หัวหน้าคณะทำงาน

                                           ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

                                  ๒.๑.๒  นางสิรินันท์  ปานเสมศรี                คณะทำงาน

                                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ว

                                  ๒.๑.๓  นางกรรณกนก  ช่างกลึงเหมาะ        คณะทำงาน

                                           บุคลากร ๘ ว

                                  ๒.๑.๔  นางปดิวรดา  รัตนบัลลังก์              คณะทำงาน

                                           นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗ ว

                                  ๒.๑.๕  นายอนุกูล  ทองระย้า                   คณะทำงาน

                                           นิติกร ๖ ว

                                  ๒.๑.๖  นางสาวอัญชลี  กัมทรทิพย์             คณะทำงาน

                                           นิติกร ๖ ว

                                  ๒.๑.๗  นายเกียรติก้อง  กิจการเจริญดี        คณะทำงาน

                                           นิติกร ๓

                                  ๒.๑.๘  นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม              คณะทำงานและเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว

                                  ๒.๑.๙  นายรณรงค์  ขุนชู                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕

                                ๒.๑.๑๐  นายพรสวรรค์  อนุอัน                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓

                                  ให้คณะทำงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (๑)  จัดทำแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” พร้อมทั้งดัชนีวัดความโปร่งใส และผลักดันการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อสร้างระบบป้องกันและเตือนภัยในหน่วยงาน ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                  (๒)  เป็นศูนย์กลางและสร้างเครือข่ายในการติดต่อกับหน่วยงานกลางต่างๆ เพื่อส่งเสริมราชการใสสะอาด

                                  (๓)  จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว

                                  (๔)  เผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของระบบราชการให้แก่ข้าราชการ และประชาชนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

 

                                (๕)  จัดให้มีระบบในการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานจากประชาชน ผู้รับบริการ การตอบข้อร้องเรียน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

                                  (๖)  ทบทวนมาตรการ และ/หรือวางแนวทาง หรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงานที่สร้างภาระให้กับประชาชน

                                  (๗)  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง

                                  (๘)  สร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานและการให้บริการ

                                  (๙)  สร้างความโปร่งใสในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

                                  ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ ตามข้อ (๗)-(๙)  ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

                                  (๑๐)  ให้สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายกฎหมายต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะทำงานฯ นี้แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

                                  (๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                        ๒.๒  คณะทำงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

                                  ๒.๒.๑  นางแน่งน้อย  รัตนเสถียร                        หัวหน้าคณะทำงาน

                                           ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

                                  ๒.๒.๒  นางสาวพรเพ็ญ  คำนูณวัฒน์                     คณะทำงาน

                                           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ วช.

                                  ๒.๒.๓  นางสิรินันท์  ปานเสมศรี                         คณะทำงาน

                                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ว

                                  ๒.๒.๔  นางกรรณกนก  ช่างกลึงเหมาะ                  คณะทำงาน

                                           บุคลากร ๘ ว

                                  ๒.๒.๕  นางสาวปราณี  ติรสมบูรณ์สิริ                     คณะทำงาน

                                           นักวิชาการการเงินและบัญชี ๗ ว

                                  ๒.๒.๖  นางสาวเบญจมาศ  ประวัติเลิศอุดม             คณะทำงาน

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว

                                  ๒.๒.๗  นางเกสินี  แสงสุวรรณ                           คณะทำงาน

                                           บุคลากร ๖ ว

                                  ๒.๒.๘  นางสาววิลลี่  อมราภรณ์                          คณะทำงาน

                                           นิติกร ๖ ว

 

 

                                ๒.๒.๙  นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม               คณะทำงานและเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว

                                ๒.๒.๑๐  นายชรินทร์  สุภพันธ์          คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว

                                ๒.๒.๑๑  นางสาวสุภัทตรา  ธานี                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                                           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓

                                  ให้คณะทำงานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                  (๑)  ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานโดยใช้ดัชนีที่กำหนดเป็นกรอบในการดำเนินการ

                                  (๒)  จัดทำรายงานการตรวจสอบ ตามข้อ (๑)  เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ฝ่ายบริหาร และปรับปรุงหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ต่อไป

                                  (๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงานที่สร้างภาระให้กับประชาชน

                                  (๔)  จัดทำรายงานประเมินผลความสำเร็จ ตามข้อ (๓)  และผลสำเร็จโดยรวม พร้อมทั้งสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมทั้งประกาศมาตรการและผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

                                  (๕)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีระบบการคานอำนาจของงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องกำหนดกรอบในการตรวจสอบที่ชัดเจน

                                  (๖)  ให้สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายกฎหมายต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะทำงานฯ นี้แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

                                  (๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                สั่ง ณ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

                                                                                       

                                                                (ลงชื่อ)     พรทิพย์  จาละ

                                                                           (คุณพรทิพย์  จาละ)

                                                                   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล