หน้าหลัก > องค์กร > กฤษฎีกาใสสะอาด > มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

------------------------

 

                   โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

                                สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  พึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

                   ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อตรง มีความตั้งใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ บนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม

                   ๓.  พึงมีน้ำใจและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ เปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น และร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

                   ๔.  พึงปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ในทุกระดับ ปราศจากอคติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด

                   ๕.  พึงมีจิตสำนึกในการให้บริการ ใช้กิริยาและวาจาที่สุภาพ และประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน

                   ๖.  พึงสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

                                ๗.  พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและสำนักงาน โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของสำนักงาน

 

                             ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

                                                                          

                                                                 (ลงชื่อ)          พรทิพย์  จาละ

                                                                              (คุณพรทิพย์  จาละ)

                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล