หน้าหลัก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน>ความเป็นมาและเหตุผล

        เดิมการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เน้นการเปิดเผยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แต่ในปัจจุบันภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการบริหารราชการของประชาชน

โดยประชาชนเพื่อประชาชน การบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและความโปร่งใส

        ในระหว่างปี พ..๒๕๓๔-๒๕๓๘ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับ

อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อให้

หลักการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสเป็น

รูปธรรมขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติที่สำคัญต่อการบริหารราช

การแผ่นดิน 2ฉบับ คือ

๒.๑  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. ๒๕๓๙ โดยได้มีหลัก

การกว้าง ๆ ว่า ผู้ออกคำสั่งต้องให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาในกระบวน

การออกคำสั่งด้วย และต้องแจ้งสิทธิที่ผู้นั้นพึงมีด้วย

๒.๒  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. ๒๕๔๐ โดยมีหลักการให้

ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน

การต่าง ๆ ของรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนยิ่ง

ขึ้น

        ในช่วงเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมาในการจัดทำร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ได้จัดให้มีการสัมมนาและรับฟัง ความคิดเห็นกับประชาชนในรูปแบบ

ต่าง ๆ ในการจัดทำร่างกฎหมาย บางฉบับตามความเหมาะสม

        ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นทางเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร ์ จะเป็นวิธีการที่สะดวก ประหยัด จึงได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ

ได้รับอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ให้ สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา จัดการเผยแพร่และรับความคิดเห็นร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

        สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยความช่วยของ US-AEP และมูลนิธิปริญญาโท

นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( มูลนิธิ EPA ) ได้พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อใช้ใน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งถ้าเกิดประโยชน์ หน่วยงานอื่นของรัฐจะได้นำ
ไปใช้ได้ต่อไป


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล