หน้าหลัก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน>วัตถุประสงค์

v

v    เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

v    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ริเริ่มจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนทาง Internet เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม

๒๕๔๕ อันถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่

v    ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทาง Internet

v    ประหยัดเวลา

v    ประหยัดค่าใช้จ่าย

v    ทำได้กว้างไกลทั่วประเทศ

v    การมีส่วนร่วมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะผู้มีส่วนร่วมมีเวลาตรวจสอบและทบทวน

ข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาซ้ำได้


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล