หน้าหลัก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน>หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น

หลักเกณฑ์

  • ส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปที่ตู้ ปณ. ๑ ปณจ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐หรือทาง email ไปที่ webmaster@krisdika.go.th
  • เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมาย และเหมาะสมแก่การเผยแพร่
  • ใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้ใด
  • ความคิดเห็นที่ระบุชื่อ นามสกุลและหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะนำไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและเผยแพร่ทุกราย (สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาจะเก็บหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความคิดเห็น ไว้เป็นความลับ)
  • ความคิดเห็นที่มิได้ระบุนาม นามสกุลหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน ของผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะนำไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและเผยแพร่เฉพาะความคิดเห็น ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายเหมาะสมแก่การเผยแพร่และใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้ใดเท่านั้น
  • ในการนำความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะวิเคราะห์และ จัดกลุ่มความคิดเห็นที่ได้รับ เพื่อแสดงข้อดีข้อเสียและความเหมาะสม ของความคิดเห็นที่ได้รับต่อไป
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะปรับปรุงร่างกฎหมายตามความคิดเห็นที่เหมาะสม และจะนำร่างกฎหมายที่ปรับปรุงแล้วนี้กลับมารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะ นำความคิดเห็นที่ได้รับไปพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายต่อไป
  • เมื่อปรับปรุงร่างกฎหมายจนเป็นที่พอใจแล้วสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอ ร่างกฎหมายดังกล่าวไปให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาต่อไป

 

 


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล