หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน์ กรรมการ
นายอาษา  เมฆสวรรค์ กรรมการ
นายอารีย์  วงศ์อารยะ กรรมการ
นายปรีชา  วัชราภัย กรรมการ
นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ กรรมการ
นายประสพสุข  บุญเดช กรรมการ
นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล