หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายอรุณ  ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ
นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ
นายพชร  ยุติธรรมดำรง กรรมการ
นายสบโชค  สุขารมณ์ กรรมการ
นายชุมพร  ปัจจุสานนท์ กรรมการ
นายนรชิต  สิงหเสนี กรรมการ
นายจตุรนต์  ถิระวัฒน์ กรรมการ
นายวศิน  ธีรเวชญาณ กรรมการ
นายอุดม  รัฐอมฤต กรรมการ
นายปกรณ์  นิลประพันธ์ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล