หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายสรรเสริญ  ไกรจิตติ ประธานกรรมการ
นายเคียง  บุญเพิ่ม กรรมการ
นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล กรรมการ
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการ
นายเฉลิมศักดิ์  วานิชสมบัติ กรรมการ
นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล กรรมการ
นายจรูญ  อินทจาร กรรมการ
นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการ
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล