หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายเกษม  สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
นายทักษพล  เจียมวิจิตร กรรมการ
นายธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ
นายสุรินทร์  นาควิเชียร กรรมการ
นายนรนิติ  เศรษฐบุตร กรรมการ
นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการ
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
นายสุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการ
นายกฤษณพงศ์  กีรติกร กรรมการ
นายศรีราชา  วงศารยางกูร กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล