หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายสวัสดิ์  โชติพานิช ประธานกรรมการ
นายวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์ กรรมการ
นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์ กรรมการ
นายสมชาย  พงษธา กรรมการ
นางจริยา  เจียมวิจิตร กรรมการ
นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์ กรรมการ
นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร กรรมการ
นายแสวง  บุญเฉลิมวิภาส กรรมการ
นายสุขุม  กาญจนพิมาย กรรมการ
นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล