หน้าหลัก > องค์กร > คณะกรรมการกฤษฎีกา > คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11
ชื่อ-นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายคณิต  ณ นคร ประธานกรรมการ
นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ กรรมการ
นายเรวัต  ฉ่ำเฉลิม กรรมการ
นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการ
นายไพโรจน์  วายุภาพ กรรมการ
นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ กรรมการ
นายประทีป  เฉลิมภัทรกุล กรรมการ
นายสุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการ
นายวรรณชัย  บุญบำรุง กรรมการ
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล