หน้าหลัก > องค์กร > ผู้บริหาร

   
   
   

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
คุณพรทิพย์ จาละ

   

   
   
   

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

   

รองเลขาธิการ
นางจริยา เจียมวิจิตร

รองเลขาธิการ
นายอัชพร จารุจินดา

รองเลขาธิการ
นายสงขลา วิชัยขัทคะ


กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายนิพนธ์ ฮะกีมี


กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายวรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นางสาวภาณุมาศ สิทธิเวคิน

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ

กรรมการร่างกฎหมายประจำ
นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล