หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน> บทความทางกฎหมาย
Asian Law and Practice for Public Participation:Lessons from Sri Lanka (transcribed from taped presentation) (Anandalal Nanayakkara)

Asian Law and Practice for Public Participation:

Asian Law and Practice for Public Participation:

Lessons from Sri Lanka (transcribed from taped presentation)

Anandalal Nanayakkara, Environmental Lawyer

The public comment period is a mandatory requirement but not so the public hearing stage which is a discretionary option. There are some criteria which are not hard and fast, but the decision as to whether a public hearing should be gone into is taken after reviewing written comments. This is something I see as a positive aspect in the Environmental Act process in Sri Lanka; that the decision for a public hearing is arrived at after an initial stage of public comment. This enables the authorities to see what amount of controversy exists, as well as if there are valid comments to come to the hearing with answers prepared, or whatever is necessary to meet that situation.

Whereas, if it is a public hearing straight away that situation would not be available and what would necessarily happen is merely listening and bringing the comments back home. However, this dual process enables a much more meaningful participation on both sides, and an important aspect is that then the question would be why have a hearing at all, why not limit it to a public comment period?

We find invariably that there is a lot more participation at a public hearing than during the public comment period. Perhaps literacy has an impact on this, but also the fact that people are reluctant to sit down and pen their thoughts in a manner that can be sent across, except to say I don't like this project, or I do like this project. Most of the valuable information is elicited at the public hearing itself, and invariably participation is much greater at a public hearing than at the public comment stage. These are criteria that are being adopted to decide whether a public hearing is called for.


 

Statutorily only this criterion of public interest is there. In the public interest the Project Approving Agency can call for a public hearing after reviewing the public comment. However, in practice other criteria are also taken into consideration in deciding whether to hold a hearing or not, such as if it is a highly controversial project, a project that may cause national or regional impacts, a project that poses a threat to nationally important environmentally sensitive areas, and also the fact of whether a public hearing has been requested by those who provided comment.

[Editor's note: responding to a question about the process]

The process? Yes. These are included because of the question that arose during the previous session. The public hearings are most often carried out in the area where the impacts are most greatly felt, not in the city. The participants at this process are the project proponent, the project approving agency, the consultants who prepared the environmental impact assessment because that is the basis of the discussion, the technical evaluation committee that assisted the project approving agency (if a technical evaluation committee was utilized), and then of course the public.

What happens basically is that the project approving agency designates an individual as the technical chairman who conducts the proceedings. Initially the project proponent addresses the group and describes the project in summary, then the members of the public, representatives of NGO's and so on comment. There have been situations when there are a large number of participants at the public hearing where the hearing has been limited to the people who sent comments. However, perhaps more common, if the number of participants is not that great everyone present who wants to make his or her voice heard is given an opportunity. At this stage questions can be traded. In fact the public can ask questions from the project proponent and from the consultants. Also, the technical evaluation committee can seek clarification from the public, from the project proponent, and from the consultants who prepared the report.

This is also a stage for clarifying the issue, for finding out exactly what is the issue, and for resolving some of the fears that have arisen


 

throughout the process. The project proponent has a final opportunity to respond to the comments made and then prior to the decision being made the comments are sent to the project proponent again for his response. Thus, the project proponent gets an opportunity to respond to the public comments as well as if there's a public hearing to the contents of the public hearing itself. At the end of which comes the decision; another important factor, and maybe it's true here also, is that the decision is not simply a yes/no option. There is a yes option, and a no option, but there is also a yes-but option which is the conditional approval stage.

So these are three important stages because in spite of initial fears that this process would kill projects there have been very few projects that have been denied approval under the process. Most of them were conditional approvals. So that's a very important factor, because eventually what happens is that it becomes a trade-off between what the public wants and what the project proponent wants and the writing of mitigating measures as well as alternatives.

There is a right of appeal, an administrative right of appeal to the secretary, Minister of Environment, which is limited and unsatisfactory because the right is only given to the proponent. The Environmental Act doesn't say that it is only given to the proponent, it says that any person aggrieved by the denial of an approval for the project, so that only the proponent, the proponent and whoever is in favor of the proponent, would be aggrieved by the denial of approval of a project. So that's a limited right of appeal. It's not a right of appeal that the public who are opposed to the project have.

So the appeal is the next stage. The secretary sits and adjudicates the appeal and the public may participate in the process. In fact the public do participate in the appellate process, and are even represented by attorneys, so it is like a formal hearing. And the public who are entitled to participate are persons who sent written comments and who participated at the public hearing. One thing I should have mentioned under the public hearing is that even though it may sometimes limit the members of the public who can comment, it is a public process, any


 

member of the public can come as an observer and observe the proceedings.

The next stage is judicial review carried out in Sri Lanka largely by the use of prerogative writs, particularly certiorari and mandamus, the good old remedies, and also declarative relief from the restrict code where you declare a status or you injunct, injunctive relief. These are the main areas that are used for judicial review. During the initial stages of the process which began in 1988 there was a lot of litigation because the process was still being streamlined. At that stage there was a number of litigations on process because the process was not clear and so decisions had to be laid down defining the process. Now that the process is streamlined there is much less litigation and most litigation today is on the Environmental Act itself.

Largely in Sri Lanka (Sri Lanka, India, and Bangladesh) principles of natural justice are applied in prerogative writs. Mainly the right to be heard by an unbiased adjudicator and the right to adequate notice and fair hearing. One of these initial issues of process was where the Ministry of Transport and Highways, which had put a full page advertisement claiming the Colombo Katunayaka Expressway project as one of its successes, was also trying to be the project approving agency. This situation did not make sense, and it was challenged successfully. Another very recent case involved the right to adequate notice and fair hearing. I appeared in this case where a road project was attempting to go ahead in spite of involuntary resettlements higher than the amount which was prescribed in the Environmental Act. The Act requires an environmental impact assessment if there is involuntary resettlement of more than 100 families and this project had that kind of involuntary resettlement but was trying to go ahead. The challenge was raised under the principles of natural justice and was a successful situation.

The other issue that Prof. Schwartz talked about was the issue of standing. In the Sri Lankan context and in India also, I believe standing has received a much more liberal interpretation than in the United States. Standing is the right to bring an action; whether you have sufficient interest to bring an action. Initially, the thinking in Sri Lanka


 

also was, as far as the judiciary was concerned, that you had to have a personal interest to bring an action, but that has been expanded, particularly in public interest litigation. In the Ahungalla Zoo situation anNGO was challenging a private zoo because under the national wild life law a private zoo was not permitted and thus the effect of a private zoo continuing would be that there is no way of supervising it because it is not a permitted activity anyway. The important matter here is that standing was determined on the petitioner having a genuine interest in the matter complained of, not a personal interest in the matter,

The other recent case is the Eppawelqa Phosphate Deposit situation. A phosphate deposit was to be mined, and if it went ahead the way it was planned would have affected about 800 square kilometers. The government was attempting to sign an agreement with a developer prior to the environmental assessment work being done. Here also, standing was relaxed to the extent that they went in a fundamental rights application that the petitioners are not disqualified, simply because their rights are linked to the collective rights of the citizenry of Sri Lankans. So in spite of the fact that your rights are common with the rest of the citizens the petitioners were allowed standing to proceed in this instance.

That's all I have to say on the Environmental Act process, but I would like to talk a little bit about the informal aspects of participation. Are there any questions on Environmental Act before I do that?

[Question from the audience: During the public comment period in the Environmental Act process; do you feel that this process is very effective or is it, because I am aware about literacy of the people here, only educated people who submit their comments?]

In fact we find that in a large number of projects there is very little participation of the people. It is mainly NGO comments that come in and they are well articulated and in fact backed by scientific evidence. However, the general public participating is not that prevalent though there have been some highly controversial projects. One of these was the Upper Cotmalee hydropower project which would have affected five of the major waterfalls in the country that received around 700 (objections) comments. Another was an express highway which was


 

going through a highly populated area that received around 500 comments. But other than that, generally, participation has been limited. In the sense it is limited to around twenty comments, but then as Prof. Schwartz was talking about, it is not the number of comments that matters, but the substance and these tended to be very articulate comments.

[Question from the audience: Is the project approving agency a government official?]

This process is overseen by the Central Environmental Authority but in addition to the Central Environmental Authority there are several designated ministries as project approving agencies. The ministries come into play where they have no interest in the project but where associated issues may be important. For example, say if the project is a 200 square kilometer pineapple farm. That could potentially be the subject of review by the Ministry of Lands because it is an issue of land, it is an issue of State land. Sri Lanka has one of the largest state ownerships of land. The state owns almost 82% of the land mass. So that project could potentially be under the Ministry of Lands. So to answer the question, yes, the officials are all government.

[Question from the audience: You said the public comment period is the first time that the public are involved or the public learn about the project. Isn't it too late for the public to learn about the project?]

Regarding your first comment, the actual stage when the public could get to know about it is at the scoping stage, because there is a discretionary stage where the project approving agency could request the views of state agencies or the public for the purpose of scoping. Thus, the public could come in at that stage but it is a discretionary stage. Then as to your question as to whether it is too late. It is too late in the environmental assessment process, in that sense I agree with you. But then the bigger and more important question is, is it too late in the project implementation process? Probably not as the Environmental Act process begins prior to project implementation. So this whole process happens in that window where the implementation is frozen. There will be all these negotiations and so on ongoing but the actual implementation is frozen, so in that sense it is not too late.


I                                                                                                                                   

[Question from the audience: You said that the decision on whether to do a public hearing or not comes after receiving or reviewing the

l written comments. Does that mean the written comment is not included

i  in the public hearing?]

; That is correct. That is an important question. The statute here e clearly makes a distinction between public comment and public hearing. t- Public comment is written comment and public hearing is oral hearing. I TTiat distinction is clearly made.

[Question from the audience: You said there is a project proponent, a consultant, and several other parties. Who really conducts the process of the public hearing? Who presides over the process and are they required to have any special skills?]

Well, yes, who presides over or basically who facilitates the process is an official, maybe a technical officer, designated by the project approving agency. The project proponent is also only a player here, similar to the public. There are written guidelines for the process. The guidelines talk of the facilitator being somebody who has technical skill in the particular area that is the subject of the process, as well as some skill in dispute resolution. That is what the guidelines say, but the guidelines are not mandatory.

[Question from Dr. Jampier: Approximately how long does it take for the process of the public hearing until the judicial review?]

Judicial review isn't really part of the Environmental Act, so until the decision is made. There are strict timelines written into the process, and there are two areas where timelines are not written. First these two areas. One is the environmental assessment preparation, and the next is the project proponents' response to the comments of the public. In both of these the project proponent is to carry out some function, so it is at the discretion of the project proponent as to how long he or she wants to take because it is their project so the impact would be on them. Other than that there are timelines written and the longest is this 30 day period for public comment. There is another 30 day period after the project proponent sends the comments for decision-making. So the two longest


 

periods are 30 days each. And these are projects which take a long time in the making.

[Question from the audience: Could there be more than one public hearing per one project?]

There could. There is nothing to restrain that. But generally it is only one. But there could be more than one, and there have been instances for certain projects where the public hearing actually happens in the village so they have gone to two or three villages and held them separately.

[Question from the audience: You said, after the public comments were submitted there would be a 30 day period. And after that there would be a discretionary decision whether a public hearing would be conducted,]

No, the public comment is a 30 day period which means that the public gets 30 days to review and respond after these comments are sent to the project proponent and the project proponent sends his or her response back. From that date there is 30 days for the authority to decide.

[Question from the audience: If the authority decides not to hold a public hearing is there any channel for the public to appeal for the public hearing?]

No, there is no channel to appeal. Whether judicial review is possible has not been tested yet, but as I said, the statute uses the term "public interest" so that would be the window by which to challenge it in court.

[Question from the audience: What does the public hearing look like? From what I hear from you a public hearing is more like a public meeting. They just come and they just talk? Is that correct?]

Each person is given a designated time, it depends on the number of individuals who are present to comment. The time is allocated and each person is given an opportunity to stand up and speak and to present their case.

[Editor's note: the question or comment cannot be heard on the tape]


 

It can be. That is why I had a questions stage where questions can in fact be traded. The public can ask questions from the project proponent or the consultants, and the evaluation committee can also ask questions from the public, as well as the proponent and the consultants. It is interactive but at one time it is only one member of the public that stands up and asks a question, and then the next person comes up and takes that option.

[Question from the audience: Can you give an example of a controversial project?]

The Upper Cotmalee hydropower project was one where I said five of the waterfalls were to be affected. Another highly controversial one was this expressway from Colombo to a free trade zone, Colombo Katunayaka Expressway, which is in fact, in a way a landmark situation because the initial trace for the road was entirely shifted to a different trace due to the intervention of the public. The actual road that was designated initially was moved to a different place.

[Comment by Jim Klein: I think there needs to be some clarification on this issue of "the public" or a "member of the public". It varies from hearing to hearing. For example a road interchange project might generate comments from some very specific individuals whose property is going to be impacted by the construction. On the other hand, I think, for many public policy or megaprojects, too many in the room here have an image of Thai public hearings in which you have thousands of very frustrated, very angry people who have been engaged in an unsuccessful public relations process. I think the reality, and perhaps the commentators from the United States and elsewhere might want to add on to this, in general it is twenty comments which are in general not from individual citizens, but from representatives of what I would call civil society. You use the term NGO which has a different meaning in Thailand. In my terminology the Chamber of Commerce is an NGO by my terminology, but it is not an NGO by Thai terminology. It is going to be organizations like the Chamber of Commerce that might come in with a comment representing the views of hundreds of businesses or in the United States it might be the Sierra Club representing the views of thousands of environmentally concerned citizens. In a way we are


 

talking about participation by proxy through NGOs or professional organizations or other interest groups. Can you clarify that issue, because I really do think it is not thousands of people, it is groups of organizations who are expressing an interest.]

I think you have clarified the issue already. But at the same time it is not always groups of people either. There are in fact individuals who from time to time participate. Individuals who maybe have specialized skills, or who have by long time practice in whatever discipline they are engaged in better knowledge on some of the issues, feel they should participate. However scientific a study is done it is done in a short period of time, and for an EIA assessment generally in Sri Lanka and I believe as well in Asia, data is deficient so there is no consistent data to match an experience against. A person living there would have had from real experience the data as to how the current flows and so on. So it is a varied group of people who are present. Of course if it is an NGO that is there maybe they have a hundred members who were sent there but only one representative who speaks. But a speaker can also be one individual representing himself.

[Question from Paisarn: cannot be understood on the tape]

The other situation was where informal participation was, I believe, a result of the public participation process under the year procedure . . . [Editor's note: end of tape-change to new tape so a short segment of the comment is missing] . . . was established through this year process. I say this because there is a recent example where a spontaneous public hearing was carried out by a nongovernmental organization where, even prior to the authorities deciding whether a public hearing was necessary or not, a nongovernmental organization went out and did a public hearing spontaneously. They recorded the comments, whatever was said, and sent it to the authorities saying, this is what the public said so start off from here.

There are situations on many issues like the Upper Cotmalee Hydropower project, where not so much comment, but public debate was generated by the scientific community. The science community would have a speaker coming to talk about the project and they would invite the project proponent as well. More often than not the project


 

proponent would be present and a debate would ensue as to if this project would be good, what are the alternatives, and what can be done. I feel that this process has been generated more-or-less due to the fact that public consultation is seen as acceptable and it is acceptable to the extent where even government officials can on some issues phone an NGO person and ask, "What do you think of this?" Now it is seen as permissible because consultation as a process is acceptable even though there is a formal written process. Because it is allowed, the informal process also has started to occur.

In fact there is one law I drafted recently on safeguarding traditional knowledge on medicinal plants where the public consultation process was a multistep thing. There was initially a paper notice, I'm just talking how the process worked, calling for comments, explaining what the intention was and then calling for suggestions as to how best tills could be done. Several workshops were held throughout the country with the stakeholders, largely the practitioners of traditional medicine, as to the pros and cons of doing it. Then the actual drafting was done in consultation with a group of practitioners. Once it was completed there was an independent review by another panel consisting of both nongovernmental organization and governmental people as well as practitioners. That's where it is right now but the intention is to open it for public comment which is to make the draft, now that it is ready, available for comment as well as, if it is necessary to hold a public hearing. So the whole gamut of activities can take place in the drafting of one statute. As I said, it has been limited to date to environment related laws. It doesn't apply in the other areas. But that is a start.

Recently, on another environment related issue which is on access to resources, when we were talking of public participation and public comment, the government official asked me the question, "Is there a law that requires us to have public comment?" I said, "No." Then the official's next question, "Do we have to do it?" And I said, "Yes!", because it is accepted to the extent that it has to happen.

[Paul Violette: Are there questions on the last point about involuntary or informal participation? Do we have questions on that? In your opinion


                                                                                                                                       <

what are the critical success factors of the informal consultative process? Is it strong NGOs or strong local government?]

I believe the NGOs also have played a major role in it because certain skills were more available to the NGOs in the drafting process than in the government. There is also recognition on the part of the government that the public can be better handled by the NGOs by involving them in the consultative process than by the government itself trying to do this. You see it sometimes at the decision-making forums, ft can become so informal that the line between a government official and an NGO person is not very clear. Both are talking the same thing and both are thinking on the same lines, how do we now address this problem, rather than I am a government person and this is an NGO. person.

[Paul Violette: When you say NGO do you mean in the sense Dr. Klein was talking about, i.e. business interests, environmental interests, public interests?]

Yes. Certainly yes. Because on some of these issues there were NGOs, the expanded term of NGOs in that sense, participating in the process, particularly on the Upper Cotmalee Hydropower project, on some of the coal power plant activities where the business interests also did participate as a group.

[Question from the audience: Actually in Thailand when we say NGOs we mean good people. Only good people are NGOs. More seriously, in Sri Lanka do you have cases where some groups of the public are really against the project and they campaign against it, they do everything they can against the project. How is that situation handled?]

Maybe I'm avoiding the question in this answer, but I feel that most of the aggression which there is, as it were, or the dislike for a project stems primarily from lack of information. There have been instances, where the public are in the dark, and that creates a situation where dialogue is not possible anymore. I believe that one of the important things is to get the information out to the public as soon as possible, before it becomes a confrontational situation. Other than that! have no answers to give.


 

[Question  from  the  audience:   Is there  no  case  of confrontative situation?]

Oh, there are numerous instances with confrontation. In fact there was one just prior to the environmental assessment laws being in place where a certain hotel was coming up in the catchment area of the major surface water source for that region. The fear was that because the hotel was in the catchment area it would impact the collection of water by rainfall and that it would pollute the water source. This was highly controversial. In fact the opposition parties who participated in the controversy, and it went into something like a hunger fast. So there were things like that. It even went to that extent. Then it was settled in .

[Editor's note: The tape ended at this point.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล