หน้าหลัก > สัมมนา
การสัมมนา เรื่อง "กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา"

Untitled Document         สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะทำงานปรับเปลี่ยนกระบวนการร่างกฎหมาย ได้ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย โดยการสนับสนุนของ US. Agancy for International Development (USAID) และ PADCO ได้ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง "กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา : ประสบการณ์ของต่างประเทศกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทย"  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายของประเทศไทย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล