หน้าหลัก> ข่าวสารและผลงาน> บทความทางกฎหมาย
การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Zum System des im VwVfG geregelten Planfeststellungsrechts) (ณัฎฐพล สกุลเมฆา)[pdf print version]
การสร้างแนวคิดเชิงบวกในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (พัชฌา จิตรมหึมา[pdf print version]
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่และสาระสำคัญของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการัดทำประมวลกฎหมายและกฎ [pdf print version]
กรอบแนวคิดและข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [pdf print version]
การปฏิรูประบบกฎหมายไทยในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing (ธำรงลักษณ์ ลาพินี)[pdf print version]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   >>>

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล