หน้าหลัก> สัมมนา
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?Online Legal Workshop on Policies, Laws and Other Measures Relating to Innovations in Science Technology, Health, and Medical Care Services?[pdf print version]
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา วันที่ 26 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง คำปรารภและบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
1 2 3 4   >>>

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล