หน้าหลัก> สัมมนา
การจัดสัมนาพหุภาคีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยระเบียบในการร่างประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๔๘ )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๑
รายงานผลการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
การสัมมนา เรื่อง "กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา"
สรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อยและความเห็นเพิ่มเติม เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการร่างกฎหมายของฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
<<< 1 2 3 4   >>>

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล