หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิ ...> ร่างฯครั้งที่ ๑>แสดงความคิดเห็นทุกมาตรา
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็นทุกมาตรา
๑.

ทุกประเด็น

ความคิดเห็น::

เอกสารประกอบ::
โปรดกรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง
   
ชื่อ* ::
หมายเลขประจำตัวประชาชน ::
เพศ* ::
อายุ* ::
อาชีพ* ::
e-mail ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
   

ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
  boxbox list ๑๑๑  
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ....(รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๑)
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล