หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... (ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ)
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ?.
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ถึง วันที่ ๓ พ.ย. ๖๐)
รับฟังความคิดเห็นหลักการและแนวคิดในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. ๖๐ ถึง วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๐)
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ )
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบังคับทางปกครอง พ.ศ. .... และแบบสอบถามความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับร่างของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน)
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) (รับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๑)
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของ รธน.
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง)
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ... (ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง)
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๔ กันยายน ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่ ๑๐ ก.ย. - ๒๘ ก.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง)(รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๙ กย. - ๓ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๙ กย. - ๓ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๙ กย. - ๓ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง)
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่วันที่ ๕-๒๔ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (รับฟังตั้งแต่วันที่ ๕-๑๙ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....(รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๕ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....(รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๖ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....(รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ....(รับฟังตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... (ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.-๘ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค.-๑๒ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค.-๑๒ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ต.ค.-๑๕ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.-๑๙ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังวันที่ ๒-๒๒ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒-๒๒ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๖-๒๖ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ พ.ย.-๓๐ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙-๒๔ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.-๓ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.-๓ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย.-๓ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ย.-๔ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานในการทำการประมง พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ย.-๑๒ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย.-๒๔ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย.-๒๔ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ย.-๒๔ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๑๗ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๑๘ ธ.ค. ๖๑)
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑-๑๐ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑-๑๖ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑-๑๖ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑-๑๖ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๒๓ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๒๓ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๒๓ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓-๒๓ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๑ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๑ ม.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความ
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ ม.ค.-๑ ก.พ. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ) (ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงาน รับฟังถึงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงาน รับฟังถึงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงาน รับฟังถึงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค.-๒๕ ก.พ. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค.-๑ มี.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ ม.ค.-๑ มี.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๒๕ กพ. - ๑๒ มีค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ มี.ค. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค.-๔ เม.ย. ๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบันที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายายของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .....
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ)
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกำหนดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางอาญาที่สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๒๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่ร่วมกัน (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ร่างแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายพร้อมทั้งคู่มือการจัดทำรายงาน ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ร่างแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ร่างแนวทางการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ )
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ร่างหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำแท้ง) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำแท้ง) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓)
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล) (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem) (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ?.. (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... และ ร่างคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แบบเอกสารตาม กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และ กำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่
หลักการเพิ่มเติมของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน จำนวน ๘ ประเด็น ที่สำนักงาน ปปง. เสนอ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
รับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. ?.(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... (รับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ มากราคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการทุ่มทิ้งของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน พ.ศ. ?.
ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงบทบัญญัติความผิดฐานลักทรัพย์) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ?. (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ )
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๕ )
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยาย ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแพ่งเล็กน้อย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
ร่างพระราชการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   
   
   
   
   
   
   

ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล