หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศ ...>บันทึกสำนักงานฯประกอบร่างฯ
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
รับฟังความคิดเห็นถึง วันอังคารที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

การรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

                            

 

คำชี้แจง

                   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยได้มีการเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ดังกล่าวและมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน   ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ...........................  ถึงวันที่...............................

                   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลา
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายกิจการพิเศษ กองกฎหมายไทย

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๓๒๗, ๑๕๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๔

 


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
  boxbox list ๑๑๑  
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล