หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประม ...>บันทึกสำนักงานฯประกอบร่างฯ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันอังคารที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

คำชี้แจงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

การรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอายุความ)

                  

คำชี้แจง

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอายุความ) โดยมีผู้แทน (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๒) กระทรวงยุติธรรม (๓) กระทรวงสาธารณสุข (๔) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๕) สำนักงานศาลยุติธรรม (๖) สำนักงานอัยการสูงสุด (๗) สำนักงาน ป.ป.ช. (๘) สำนักงาน ป.ป.ท. (๙) ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. (๑๐) สภาทนายความ (๑๑) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ (๑๒) สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๗๙๐๐-๑๓ ต่อ ๒๒๐๙ (นายสุนทรฯ)

โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๒๗๐๑


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
   
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล