หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ...>ร่างฯครั้งที่ ๑
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, ร่างพระ ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันพฤหัสบดีที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

Downloadความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
  boxbox list ๑๑๑  
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม. รับเข้าสำนักงานฯ รับฟังวันที่ ๒-๒๒ พ.ย. ๖๑)
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล