หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประม ...>ร่างฯครั้งที่ ๑
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันอังคารที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

                   ร่างฯ ที่คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้วเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

                  

 

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดอายุความฟ้องคดีสามสิบปีสำหรับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕ และเพิ่มมาตรา ๙๕/๑ และมาตรา ๙๕/๒)

(๒) กำหนดมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีในการกระทำความผิดบางกรณีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ โดยต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาสองเท่าของอายุความ สำหรับความผิดนั้น (เพิ่มมาตรา ๙๕/๓)

          (๓) กำหนดมิให้นับระยะเวลาที่ผู้กระทำความผิดอยู่นอกราชอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของอายุความ (เพิ่มมาตรา ๙๕/๔)

(๔) กำหนดมิให้นำอายุความล่วงเลยการลงโทษมาใช้บังคับในกรณีที่ผู้ต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดบางกรณีได้หลบหนีไปก่อนที่จะได้รับโทษหรือในระหว่างได้รับโทษ แต่ยังไม่ครบถ้วน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๘)

                                     

 

เหตุผล

 

เพื่อให้การปราบปรามการกระทำความผิดบางกรณีมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับหลักการกำหนดอายุความในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี สมควรกำหนดอายุความการฟ้องคดีสำหรับการกระทำความผิดบางกรณีให้นานขึ้น โดยมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความซึ่งต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาสองเท่าของอายุความสำหรับความผิดนั้น และกำหนดมิให้นับระยะเวลาที่ผู้กระทำความผิดซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ อีกทั้ง มิให้นำอายุความล่วงเลยการลงโทษมาใช้บังคับในกรณีที่ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหลบหนีไปก่อนได้รับโทษหรือยังได้รับโทษไม่ครบถ้วน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ร่าง

พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

                  

 

...........................................

...........................................

...........................................

                                                                                                         ……………………………………………………………………………………………………………………...............................................

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

 

……………………………………………………………………………………………………………………..............................................

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๙๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕/๑ ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

(๑) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกยี่สิบปี

(๒) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

(๓) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

(๔) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี

(๕) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น”

 

มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๕/๑ มาตรา ๙๕/๒ มาตรา ๙๕/๓ และมาตรา ๙๕/๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

          “มาตรา ๙๕/๑  ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ หากมิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดสามสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

                   มาตรา ๙๕/๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕/๓ ในกรณีความผิดที่มีอายุความตามมาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๕/๑ ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

 

          มาตรา ๙๕/๓  ในการกระทำความผิดอาญาดังต่อไปนี้ หากผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี จากการควบคุม หรือหลบหนีหลังจากได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือหลบหนีหลังจากที่พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือมีคำสั่งฟ้องหรือหลบหนีระหว่างการพิจารณาของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความตามมาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๙๕/๑ 

(๑) ในความผิดซึ่งมีระวางโทษถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี

(๒) ในความผิดต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ และความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามมาตรา ๑๖๗

ในกรณีที่มิได้ฟ้องและได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาเกินกำหนดระยะเวลาสองเท่าของอายุความสำหรับความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความ

 

มาตรา ๙๕/๔  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดอยู่นอกราชอาณาจักร มิให้นับระยะเวลาที่ผู้กระทำความผิดอยู่นอกราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ”

 

มาตรา ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา “ในกรณีที่ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๕/๑ หรือมาตรา ๙๕/๓ (๑) ได้หลบหนีไปก่อนที่จะได้รับโทษหรือในระหว่างได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนมิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ”

 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

 

 

...........................................

นายกรัฐมนตรี

 

 

 


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
   
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล