หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น > การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ ...>ร่างฯครั้งที่ ๑
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันพุธที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ

 

๑. เหตุผลความจำเป็น

          โดยที่รัฐบาลตระหนักว่า ปัญหาขยะของประเทศเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะหลายฉบับและมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทำให้การบริหารจัดการขยะขาดการบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ เพื่อบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะทั้งหมดและหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะให้ลุล่วงผลตามนโยบายของรัฐบาลได้

          ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดแนวนโยบายในการตรากฎหมายว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน สำนักงานฯ จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวผ่าน www.krisdika.go.th ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้นำความเห็นที่เป็นประโยชน์จากทุกท่านเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในปัจจุบันและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

 

๒. หลักการที่ขอรับฟังความคิดเห็น

          หลักการเบื้องต้นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะมี ๘ ประเด็น ดังนี้

          ๒.๑ การนำกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียทุกประเภทมารวมไว้ที่เดียวกันในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบังคับใช้ในลักษณะศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)

               ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลายฉบับ เช่น

              (๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ : กำหนดรายละเอียดในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมีการกำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการมูลฝอยที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้

              (๒) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ : กำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการโรงงานต้องจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และกำหนดรายละเอียดในการจัดการของเสียดังกล่าว

              (๓) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ : กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยที่ดำเนินการโดยท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

             (๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำระบบกำจัดของเสียรวม และการของบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย

          ๒.๒ การกำหนดให้มีองค์กรกลางที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำคัญในการบริหารจัดการของเสียแต่ละประเภท เช่น มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย

                เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียแต่ละฉบับเป็นคนละหน่วยงานกัน เช่น มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ของเสียโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายหลายฉบับและเป็นการเพิ่มขั้นตอนให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  ดังนั้น จึงควรกำหนดให้มีองค์กรกลางเพียงองค์กรเดียว

          ๒.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำจัดหรือทำลายขยะหรือของเสียแต่ละประเภทให้ชัดเจน

               โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียแต่ละฉบับกำหนดให้มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการขยะหรือของเสียแยกจากกัน ทำให้ไม่อาจบูรณาการในการจัดการขยะและก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงควรมีการกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือของเสียต่างๆ รวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียว

          ๒.๔ การกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิจัดตั้งโรงงานกำจัดหรือทำลายของเสีย หรือเก็บรวบรวมของเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานหรือประโยชน์อื่นได้ โดยให้เกิดความสะดวกในการขออนุญาต และมีความเข้มงวดในการควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษ และให้สามารถรวบรวมของเสียจากเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายเขตพื้นที่ได้

              ปัจจุบันการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยเอกชนนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การขออนุญาตภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติโรงงานฯ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการขยะ จึงควรรองรับสิทธิในการดำเนินการและกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

          ๒.๕ การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจบริหารจัดการของเสียในพื้นที่ของตน หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการร่วมกันหรือมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้ามาบริหารจัดการได้

             แม้ปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดรูปแบบการร่วมกันดำเนินการระหว่างท้องถิ่นและกำหนดขอบเขตการจัดทำบริการสาธารณะของตนก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติบางประการ จึงควรกำหนดลักษณะการให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการขยะและของเสียไว้ให้ชัดเจน

 

          ๒.๖ การกำหนดหน้าที่และภาระของประชาชนและของผู้ที่ก่อให้เกิดของเสีย

               ปัจจุบันประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะอยู่แล้ว เช่น การห้ามทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ หรือการเสียค่าธรรมเนียมในการจัดการกับมูลฝอยให้แก่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  อย่างไรก็ดี เพื่อให้ชัดเจนว่าประชาชนและผู้ก่อให้เกิดขยะหรือของเสียนั้นมีหน้าที่และภาระที่ต้องมีการดำเนินการในเรื่องใดบ้าง จึงสมควรมีการกำหนดให้ชัดเจนไว้ในกฎหมายนี้ เช่น หลักการผู้ก่อให้เกิดขยะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

          ๒.๗ การสนับสนุนจากรัฐในการดำเนินการจัดการของเสีย

               ปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายที่กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการที่รัฐจะสนับสนุนการดำเนินการจัดการของเสีย กรณีจึงควรมีการกำหนดมาตรการส่งเสริม หรือช่องทางให้รัฐบาลสามารถสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการขยะหรือของเสียให้ชัดเจน

          ๒.๘ การจัดหาที่ดินเพื่อการจัดการของเสีย และการป้องกันการก่อความเดือนร้อนแก่ประชาชนใกล้เคียง รวมตลอดทั้งวิธีการเยียวยา

               ปัญหาในการจัดการขยะหรือของเสียที่ไม่อาจดำเนินการได้ประการหนึ่ง เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและการที่ผู้ดำเนินโครงการไม่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทำจากการจัดการของเสียอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน

 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอหลักการอื่นเพิ่มเติมจากหลักการที่ขอรับฟังข้างต้นได้ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะของสำนักงานฯ ต่อไป

 

 


ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
  boxbox list ๑๑๑  
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล