หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็นของประชาชน > ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น >ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) ...> > สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) ...
รับฟังความคิดเห็นถึง วันอังคารที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

จำนวนคนที่มาแสดงความคิดเห็นระหว่างครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
จำนวนทั้งหมด คน จำนวนทั้งหมด คน
จำนวนคนที่มาแสดงความคิดเห็นแยกชายและหญิง ระหว่างครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ชาย จำนวน คน ชาย จำนวน คน
หญิง จำนวน คน หญิง จำนวน คน
จำนวนคนที่มาแสดงความคิดเห็นแบ่งตามช่วงอายุ (๐ - ๒๐,๒๑ - ๔๐,๔๑ - ๖๐,๖๐ ปีขึ้นไป ) ระหว่างครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ช่วงอายุ ๐-๒๐ จำนวน คน ช่วงอายุ ๐-๒๐ จำนวน คน
ช่วงอายุ ๒๑-๔๐ จำนวน คน ช่วงอายุ ๒๑-๔๐ จำนวน คน
ช่วงอายุ ๔๑-๖๐ จำนวน คน ช่วงอายุ ๔๑-๖๐ จำนวน คน
ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน คน ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน คน
จำนวนคนที่มาแสดงความคิดเห็นแบ่งตามอาชีพ ระหว่างครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
นักเรียน จำนวน คน นักเรียน จำนวน คน
นิสิต นักศึกษา จำนวน คน นิสิต นักศึกษา จำนวน คน
พนักงานบริษัท จำนวน คน พนักงานบริษัท จำนวน คน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน คน
ข้าราชการ จำนวน คน ข้าราชการ จำนวน คน
พ่อบ้านแม่บ้าน จำนวน คน พ่อบ้านแม่บ้าน จำนวน คน
เจ้าของกิจการ จำนวน คน เจ้าของกิจการ จำนวน คน
เกษียณ จำนวน คน เกษียณ จำนวน คน
ไม่ได้ทำงาน จำนวน คน ไม่ได้ทำงาน จำนวน คน
อื่น ๆ จำนวน คน อื่น ๆ จำนวน คน
๕ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๑) ๑)
๒) ๒)
๓) ๓)
๔) ๔)
๕) ๕)
๕ มาตราที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๑) ๑)
๒) ๒)
๓) ๓)
๔) ๔)
๕) ๕)

ความเป็นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็น
  
:: ความคืบหน้า ::
   
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑)
- บันทึกสำนักงานฯ
ประกอบร่างฯ
:: ร่างฯ ครั้งที่๑ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

:: ร่างฯ ครั้งที่๒ ::
- แสดงความคิดเห็นรายประเด็น
   ++ ทุกประเด็น
   ++ เฉพาะบางประเด็น
- แสดงความคิดเห็นรายมาตรา
   ++ ทุกมาตรา
   ++ เฉพาะบางมาตรา
- แสดงความคิดเห็นโดยรวม
- สรุปความคิดเห็น
และบทวิเคราะห์

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงความคิดเห็น

:: ร่างฯ ครั้งที่๓ ::
   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล