ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

                  

 

โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขและได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรณีตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

 

ข้อ ๒  ให้บุคคลตามข้อ ๑ มีสิทธิได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จากสถานทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับใช้ได้เป็นเวลาห้าปีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุบัตรสมาชิกโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

 

ข้อ ๓  เมื่อบุคคลตามข้อ ๑ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาหนึ่งปีทุกครั้ง ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

ข้อ ๔  การอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากที่ครบกำหนดเวลาอนุญาตตามข้อ ๓ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละหนึ่งปี โดยให้ยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ข้อ ๕[๑]  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

 

อุษมล/ผู้ตรวจ

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หน้า ๘/๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖