ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง การขยายขอบเขตพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร[๑]

                  

 

ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้มีการประกาศโครงการจัดรูปที่ดินนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่และสถานที่ที่เห็นได้ชัดในบริเวณที่จะดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินทางไปรษณีย์ตอบรับในวันที่ปิดประกาศด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งการยินยอม ที่ให้ดำเนินการตามโครงการหรือยื่นคัดค้านหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป นั้น

 

เนื่องจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ดำเนินการขยายขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จากเดิมขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๑๓.๙๙๕ ไร่ เป็นขนาดพื้นที่ประมาณ ๔๐๒.๑๓๘ ไร่  ดังนั้น จึงจัดให้มีการประกาศขยายขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดของโครงการ แผนที่ แผนผังตามที่แนบ  ทั้งนี้ ให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยื่นคัดค้านหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีที่อยู่ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง อนึ่ง ในการเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าวให้ระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งระบุความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบในการเสนอด้วย

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร

 


[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่แสดงการขยายขอบเขตพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)


 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/จัดทำ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

ชวัลพร/ตรวจ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๑/๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙