ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน[๑]

                  

 

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างถนนแม่สะเรียงและถนนเวียงใหม่ บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๐ - ๒ - ๘๐ ไร่ ตามแผนที่แสดงเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท้ายประกาศนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พิจารณาและมีมติ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พิพัฒน์  เอกภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)


 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/จัดทำ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

ชนิกา/ตรวจ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/หน้า ๑๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙