พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๔

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี เพื่อทำการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๔”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีตั้งอยู่ ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤาฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยมรตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดว่าศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี จะจัดตั้งในเขตใดของกรุงเทพมหานคร และจะเปิดทำการเมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา บัดนี้ พร้อมที่จะจัดตั้งและเปิดทำการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔