ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท

พ.ศ. ๒๕๕๔

                  

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบและประกาศอื่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ (๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๔”

 

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ข้อ ๔  องค์กรคนพิการที่ขอแจ้งเป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกสามัญขององค์กรต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท

(๒) คณะกรรมการบริหารที่มีตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรต้องเป็นสมาชิกสามัญ และกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของกรรมการทั้งหมด

(๓) มีเครือข่ายเป็นองค์กรสมาชิกหรือสาขาขององค์กรเป็นคณะบุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภทความพิการประเภทนั้น ๆ ในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าห้าสิบจังหวัด

(๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และ

(๕) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมองค์กรคนพิการเป็นผู้รับรอง

 

ข้อ ๕  ให้องค์กรคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ ยื่นคำขอแจ้งชื่อต่อสำนักงานตามแบบพร้อมเอกสารตามที่เลขาธิการกำหนด

 

ข้อ ๖  ให้สำนักงานตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องและประกาศรับแจ้งชื่อเป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณชนและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

ในกรณีไม่เห็นชอบกับการรับแจ้งชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลแก่องค์กรที่ยื่นคำขอพร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 

ข้อ ๗  ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

 

ข้อ ๘  กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์การคนพิการแต่ละประเภทซึ่งได้รับการแจ้งชื่อขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้องค์การดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน หากเพิกเฉยให้สำนักงานประกาศเพิกถอนการรับแจ้งชื่อเป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทและเสนอเรื่องต่อ ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ผู้แทนขององค์การนั้นพ้นจากการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ ๙  ให้ถือว่าองค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบนี้ และกรณีองค์การใดมีคุณสมบัติไม่ครบ ตามข้อ ๔ ให้องค์การแห่งนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

ข้อ ๑๐  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


 

 

 

 

 

 

 

วิภา/ผู้จัดทำ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

พจณัฏฐ์/ปรับปรุง

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๕๑ ง/หน้า ๓๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔