ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการส่งเงิน การจัดเก็บ และการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบปฏิบัติในการส่งเงิน การจัดเก็บ และการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การจัดเก็บ และการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๑”

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

“องค์การ” หมายความว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

“สุรา” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

“ยาสูบ” หมายความว่า ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

“ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การ” หมายความว่า

(๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(๒) ผู้มีหน้าที่เสียค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

“บัญชีกรมสรรพสามิต” หมายความว่า บัญชีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง... (ชื่อหน่วยจัดเก็บ)...

“หน่วยจัดเก็บ” หมายความว่า กองรายได้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“บัญชีคลัง” หมายความว่า

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บัญชีพักเงินฝากคลังของกรมบัญชีกลาง

(๒) นอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บัญชีพักเงินฝากคลังของคลังจังหวัด หรือคลังจังหวัด ณ อำเภอ

 

ข้อ ๔  ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๒ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

หมวด ๑

การส่งเงิน

                  

 

ข้อ ๕  ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การ ส่งเงินบำรุงองค์การในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

ในการคำนวณเงินบำรุงองค์การ ตามอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของสตางค์ให้ปัดทิ้ง

เงินบำรุงองค์การให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าของภาษี

 

ข้อ ๖  ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การ ส่งเงินบำรุงองค์การ ตามแบบ สสท.1/01 ที่กำหนดในท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมกับการชำระภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ ณ สถานที่ยื่นแบบชำระภาษีสุราและค่าแสตมป์ยาสูบ ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

 

ข้อ ๗  กรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การ ไม่ส่งเงินบำรุงองค์การ หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเงินบำรุงองค์การไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบำรุงองค์การครบถ้วน  ทั้งนี้ เงินเพิ่มจะต้องไม่เกินจำนวนเงินบำรุงองค์การ และให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบำรุงองค์การด้วย  ทั้งนี้ โดยใช้แบบ สสท.1/01 ดังกล่าวในข้อ ๖

ในการคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ข้อ ๘  การส่งเงินบำรุงองค์การให้ส่งเป็นเงินสด หรือเช็ค กรณีเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนาม “กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง...(ชื่อหน่วยจัดเก็บ)...”

 

หมวด ๒

การจัดเก็บและการนำเงินส่งคลัง

                  

 

ข้อ ๙  ให้หน่วยจัดเก็บมีหน้าที่จัดเก็บเงินบำรุงองค์การและนำฝากเข้าบัญชี กรมสรรพสามิต

 

ข้อ ๑๐  การนำเงินส่งคลังของหน่วยจัดเก็บ จากบัญชีกรมสรรพสามิตไปยังบัญชีคลัง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้หน่วยจัดเก็บหักค่าใช้จ่ายตามอัตราตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมสรรพสามิต

(๒) ให้หน่วยจัดเก็บนำเงินบำรุงองค์การหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บดังกล่าวใน (๑) แล้วส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมสรรพสามิต

 

ข้อ ๑๑  ให้หน่วยจัดเก็บจัดทำบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามแบบ สสท. 1/01 ท้ายระเบียบนี้ทุกสิ้นเดือน

ให้หน่วยจัดเก็บส่งบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามแบบ สสท. 1/01 และสำเนาแบบ สสท. 1/01 ให้องค์การภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินบำรุงองค์การ

 

ข้อ ๑๒  ให้หน่วยจัดเก็บจัดทำรายงานการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประจำเดือน ตามแบบ สสท. 1/02 ท้ายระเบียบนี้ และส่งให้กองคลังภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินบำรุงองค์การ พร้อมกับแนบสำเนาบัญชีสรุปรายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามแบบ สสท. 1/01 ด้วย

 

ข้อ ๑๓  การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลังให้ใช้ระเบียบการรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบนี้

 

หมวด ๓

การนำส่งเงินบำรุงองค์การ

                  

 

ข้อ ๑๔  ให้กองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินบำรุงองค์การที่หน่วยจัดเก็บรายงานและนำส่งเงินบำรุงองค์การที่ได้รับในแต่ละเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินบำรุงองค์การนั้น ให้แก่องค์การโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากตามที่องค์การกำหนด

ในการนำส่งเงินตามวรรคหนึ่งให้กองคลังแจ้งการนำส่งเงินบำรุงองค์การเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนารายงานการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประจำเดือน ตามแบบ สสท. 1/02 ที่ได้รับจากหน่วยจัดเก็บ ให้แก่องค์การทราบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันนำส่งเงินบำรุงองค์การ

 

ข้อ ๑๕  ให้กองคลังขอหลักฐานการรับเงินบำรุงองค์การจากองค์การ และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

 

หมวด ๔

การยกเว้น งดเว้น ลดหย่อนหรือคืนเงินบำรุงองค์การ

                  

 

ข้อ ๑๖  กรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงองค์การ ได้รับการยกเว้น งดเว้น ลดหย่อนหรือคืนภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราหรือค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ให้ได้รับการยกเว้น งดเว้น ลดหย่อนหรือคืนเงินบำรุงองค์การด้วย

 

ข้อ ๑๗  การดำเนินการอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยอนุโลม

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมชัย  อภิวัฒนพร

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต


[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีสรุปรายละเอียดการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (แบบ สสท.1/ส01)

๒. รายงานการนำส่งเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประจำเดือน (แบบ สสท.1/ส02)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

 

 

 

นภาพร/ผู้จัดทำ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

วิชพงษ์/ผู้ตรวจ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๕/๕ มีนาคม ๒๕๕๑