สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

 

นายสราวุฒิ ล้ออัศจรรย์[๑]

 

๑.หลักการเหตุผล กีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวต่างชาติ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทยได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หากแต่ยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการแข่งขันมวยและส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้น จึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าวและเพื่อจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคลในวงการมวยที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๒.สาระสำคัญ

๒.๑ คณะกรรมการกีฬามวย

กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกีฬามวยขึ้น มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวย อีกทั้งพิจารณาและเสนอความเห็นในการออกกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย (มาตรา ๙)

คณะกรรมการกีฬามวย ประกอบด้วย

() รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

() ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ

() ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมวยเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)

๒.๒ การส่งเสริมและคุ้มครอง

กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคคลที่อยู่ในวงการกีฬามวย ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวย อีกทั้งยังมีอำนาจให้ทุน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กิจกรรมกีฬามวย (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)

ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบและกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวย โดยจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักมวยและยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนให้แก่นักมวย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (มาตรา ๑๕)

๒.๓ การควบคุม

กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการมวย ซึ่งเป็นหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการมวย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างในสำนักคณะกรรมการมวย (มาตรา ๑๘)

ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย โดยให้ออกบัตรประจำตัว นักมวย ผู้ฝึกสอน และหัวหน้าค่ายนักมวยตามระเบียบที่คณะกรรมการมวยกำหนด (มาตรา ๒๐)

การควบคุมกีฬามวยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเข้าไปในสนามมวยในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่ เพี่อตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพื่อการพยาบาลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ (มาตรา ๒๑)

โดยการจัดแข่งขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และการเป็นผู้จัดการนักมวย นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยจะต้องทำการขอรับใบอนุญาตหรือต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในส่วนของกรณีการที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด(มาตรา ๓๘)

หากนายทะเบียนหรือพนักเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสวมควร แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน (มาตรา ๓๙)

ในส่วนของนายสนามมวย ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการแข่งขันกีฬามวย ยังมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเป็นการเฉพาะด้วย (มาตรา ๔๔ - มาตรา ๔๗)

นอกจากนั้นยังมีหลักเกณฑ์อันเป็นข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการการให้ประโยชน์แก่บุคคลในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำให้นักมวยทำการล้มมวย ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกา(มาตรา ๔๘ - มาตรา ๕๑)

๒.๔ กองทุนกีฬามวย

กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนกีฬามวย ในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และควบคุมการกีฬามวย โดยกองทุนกีฬามวยประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน เป็นต้น(มาตรา ๕๒)

 

๓.ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้

ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น (มาตรา ๔)

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ยกเว้น หมวด ๒ และหมวด ๓ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓(มาตรา ๒)

 

                  

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๕๔๗

 

 [๑] นิติกร  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา