สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ .. ๒๕๔๒

 

สุมลรัตน์  นาคพานิช[๑]

 

. หลักการและเหตุผล  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม เพราะมีสาระเป็นสองส่วน คือ การกำหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาด ซึ่งทั้งสองส่วนมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน แต่มีองค์กรที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้เพียงองค์กรเดียว ดังนั้น สมควรแยกบทบัญญัติและองค์กรที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดออกจากกัน เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบทบัญญัติเดิมในส่วนของการกำหนดราคาสินค้ายังไม่ชัดเจนและเหมาะสม สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้ชัดเจนขึ้น

 

.  สาระสำคัญ 

.  คำนิยามศัพท์ที่สำคัญ (มาตรา )

สินค้า หมายความว่า สิ่งของที่อาจใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของ

บริการ  หมายความว่า การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใดๆ การให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่น

จำหน่าย  หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ่ายแจก โอนสิทธิการครอบครองสินค้าให้แก่บุคคลอื่น หรือให้บริการ

ราคา  หมายความรวมถึง ค่าตอบแทนสำหรับการจำหน่ายด้วย

.  คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ เรียกโดยย่อว่า “กกร.” ขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๙)

(๑)  ประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุม เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม (มาตรา ๒๔)

(๒)  กำหนดมาตรการที่ใช้สำหรับสินค้าหรือบริการควบคุม เช่น การกำหนดราคาซื้อหรือราคาจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม,กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก,กำหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจำหน่าย แผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการอื่นใดหรือส่วนลดในการจำหน่าย กระบวนการผลิต และวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่,กำหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บสำรองสินค้าควบคุมและกำหนดท้องที่และสถานที่ให้เก็บสำรองสินค้าควบคุม,ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งซึ่งสินค้าควบคุม,ห้ามจำหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพซึ่งสินค้าหรือบริการควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด,กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด,กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุมหรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด เป็นต้น (มาตรา ๒๕)

(๓)  สั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องชื่อ ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย มาตรฐาน คุณภาพ ขนาด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย รวมทั้งชื่อและปริมาณวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น และอาจห้ามไม่ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายรายนั้นจำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ต่างไปจากรายการตามที่แจ้งไว้ (มาตรา ๒๖)

(๔)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ

(๕)  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ

(๖)  เข้ากำกับดูแลและสั่งการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การผลิต หรือการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมมีเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

(๗)  พิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากการกระทำอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา

๒.๓  คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “กจร.” ให้มีอำนาจในจังหวัดนั้นในเรื่องการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการ และพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา โดยการใช้อำนาจของกจร. นั้น จะขัดหรือแย้งกับกรณีที่ กกร. กำหนดไม่ได้

๒.๔  สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงานกกร.” ขึ้นในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงานกจร.” ขึ้นในทุกจังหวัด ทั้งสองสำนักงานนี้จะดำเนินงานธุรการของกกร.และกจร. ตามลำดับ โดยจะทำงานประสานซึ่งกันและกัน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ราคาและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าและบริการ,ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าหรือบริการควบคุม และสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงรับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคาด้วย

๒.๕  อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการเพื่อประกอบการพิจารณาใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(๒)  เข้าไปในสถานที่ทำการ สถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย สถานที่รับซื้อ สถานที่เก็บสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้น ตรวจสอบ และยึดพยานหลักฐานที่อาจยึดได้ หรือจับกุมผู้ที่กักตุนสินค้าควบคุม ที่มีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อจำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการควบคุมหยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยในการจับกุมดังกล่าวสามารถจับกุมโดยไม่มีหมายค้นได้ในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้า หรือเมื่อมีความสงสัยว่าพยานหลักฐานหรือทรัพย์สินที่อาจริบได้อยู่ในสถานที่ดังกล่าว หรือเมื่อผู้จะต้องถูกจับนั้นเป็นเจ้าของสถานที่ (มาตรา ๑๘)

เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๓)

๒.๖  บทกำหนดโทษ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่,ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่,ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่,ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ,จำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะที่แตกต่างไปจากรายการตามที่ได้แจ้งไว้,ไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด,ดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ,กักตุนสินค้าควบคุมโดยมีสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด,หยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธการให้บริการ หรือประวิงการให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

๓.  ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖)

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ก หน้า ๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา ๒)

 

                  

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๕๔๗[๑] นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา