สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.. ๒๕๔๒

 

จีระ  พุ่มพวง

 

. หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้

โดยที่ได้มีการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งในส่วนการกำหนดราคาสินค้าและการป้องกันการผูกขาดรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดและตราเป็นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าขึ้นไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบอันจะเป็นการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า มีดังต่อไปนี้

“การแข่งขันทางการค้า” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจเป็นผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ส่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใด สามารถที่จะกำหนดราคาหรือปริมาณการขายสินค้าหรือบริการได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ต้องระงับ ลด หรือจำกัดการบริการ การผลิต การจำหน่ายหรือส่งมอบให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาดและไม่ถูกแทรกแซงในการประกอบธุรกิจซึ่งมีผลทำให้ราคาสินค้าและบริการเป็นไปตามความความต้องการของตลาดและผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของตนเอง

 

กำหนดให้มี “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” มีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ คือ เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศกำหนดส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของธุรกิจใดเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด พิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีบุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือนำสินค้าไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาด การรวมธุรกิจและการจำกัดการแข่งขันทางการค้า พิจารณาดำเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ในกรณีได้รับความเสียหายจากการกระทำอันมีลักษณะผูกขาดทางการค้า 

รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการซึ่งเรียกว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่”ให้มีอำนาจออกหนังสือหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง เข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ ตรวจค้น และยึดพยานหลักฐานหรือทรัพย์สิน เก็บหรือนำสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์ อายัดเอกสาร บัญชี ทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. นี้ และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.นี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้าซึ่งอยู่ในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัตินี้โดยมีสาระสำคัญคือ

การกระทำอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดทางการค้า หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขอย่างไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งลูกค้าของตนต้องจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจำหน่ายสินค้าหรือต้องจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า ระงับ ลด จำกัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจำหน่าย การส่งมอบ การนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าจึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้าโดยห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจใดซึ่งร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรก็ดี กระทำการใดๆอันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน จำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าหรือบริการหรือกระทำการอื่นใดอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน จำกัดการประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

ในกรณีที่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก่อนกระทำการดังกล่าวข้างต้น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะกระทำการอันก่อให้เกิดการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน จะต้องยื่นคำขอตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับคำขอ และในกรณีจำเป็นอาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยบันทึกเหตุผลและความจำเป็นไว้ ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้โดยส่งคำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจ  โดยในคำสั่งนั้นต้องระบุเหตุผล ปัญหาข้อเท็จจริง

ข้อกฎหมาย และลงลายมือชื่อกรรมการที่พิจารณาไว้ด้วย ในกรณีนี้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับคำสั่งและไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบคำสั่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทำการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้าตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ของพ.ร.บ.คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำดังกล่าวได้และถ้าผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับคำสั่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ แล้วแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจกระทำการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายโดยให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมได้  การฟ้องคดีต้องกระทำภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายรู้เหตุดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้กำหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่างๆตามที่พ.ร.บ.นี้ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้จริงและบรรลุผลตามความ

มุ่งหมายของกฎหมาย

 

.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และวันใช้บังคับกฎหมาย

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้เว้นแต่ในส่วนที่เป็นกิจการในทางการเงิน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการร่วมกันและให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้ และออกประกาศตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.นี้

โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ให้ความหมาย “การเงิน” หมายความว่า การธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันใช้บังคับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

                            

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๕๔๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รก.๒๕๔๒/๒๒ก/๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒