สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร

พุทธศักราช ๒๔๗๗

สราวุฒิ  ล้ออัศจรรย์

 

๑.     หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบทหารใหม่ โดยทำการรวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบทหารที่มีอยู่เดิม ซึ่งแยกจากกันหลายฉบับให้มีความเป็นเอกภาพและมีความทันสมัย โดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให้ยกเลิก

๑.พระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๕

๒.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ ฉบับที่

๓.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ ฉบับที่

๔.พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖

๕.พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖

๖.พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗

 

๒.     สาระสำคัญ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ กำหนดลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบของทหารทั้งสามเหล่าทัพ คือทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ (เครื่องแบบของทหารประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ เหล่า จำพวก สังกัด และอื่นๆ กับเครื่องประกอบต่างๆ)และยังกำหนดให้การแต่งเครื่องแบบของทหารกรณีปกติและกรณีต้องไปปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักรว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕)

มีการบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัตินี้หรือแต่งเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่ อันอาจนำความดูหมิ่นเกลียดชังหรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการทหาร หรืออันอาจทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นทหาร หากผู้ใดฝ่าฝืนผู้นั้นมีความผิดมีโทษถึงจำคุก (มาตรา ๖ และ ๖ ทวิ)

 

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย(มาตรา ๗)

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๗๘ โดยให้ใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน ๒๕๔๗นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา