สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.. ๒๕๐๗

 

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วฒิกุล[*]

 

. หลักการและเหตุผล คือ โดยที่การกำหนดอัตราเงินเดือน ารบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น การเลื่อนอันดับ การเลื่อนขั้น การโอน การสอบสวน การรักษาินัย และการออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ฏิบัติจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยการโอนมหาวิทยาลัยไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโดยที่บัดี้ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น และอาจมีมหาวิทยาลัยอื่นขึ้นอีก จึงสมควรให้มีกฎหมาย่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้การกำหนดอัตราเงินเดือน การบรรจุ การต่งตั้ง และอื่น ๆ ดังกล่าวแล้วของข้าราชการและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นไปอย่างเดียวัน  จึงต้องตรากฎหมายนี้ขึ้น

 

. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จะกล่าวถึง การกำหนดอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น การลื่อนอันดับ การเลื่อนขั้น การโอน การสอบสวน การรักษาวินัยและการออกจากราชการของข้าราชารและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (าตรา ๔)

 

. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจอกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยกฎกระทรวงนั้นให้ใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (มาตรา ๕)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.. ๒๕๐๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา ๒)

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม ๒๕๔๗[*] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา