สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๒๘

 

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล[*]

 

. หลักการและเหตุผล คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๒. สาระสำคัญ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ".." ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

() รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

() กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ .. เลขาธิการ .. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง

() กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคน โดยประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน

() กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งกรรมการตาม () () และ () ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ

.. (มาตรา ๑๕)

โดย ก.. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

() เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร

() ออกกฎ .. ข้อบังคับ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่พระราชบัญญัตินี้ให้นำมาใช้บังคับกฎ .. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

() ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ .. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้มีผลใช้บังคับได้

() ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจงเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ผู้แทนส่วนราชการ การพาณิชย์หรือสหการ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริงได้

() จัดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนของกรุงเทพมหานครในการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานตามความต้องการของกรุงเทพมหานคร

() กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

() รักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

() ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น (มาตรา ๒๑)

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

ถ้ากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว และให้กรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสองและยังมีกรรมการเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ (มาตรา ๑๗)

และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กำหนดให้มี

() อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า ... สามัญ

() อนุกรรมการสามัญประจำสำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก เรียกโดยย่อว่า ... สำนักหรือส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก โดยออกชื่อสำนักหรือส่วนราชการนั้น

() อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรียกโดย ย่อว่า ... ข้าราชการครู (มาตรา ๒๒)

กล่าวคือ อ... สามัญ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนราชการ ที่รียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก เป็นอนุกรรมการ ให้ ... นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

ให้ ... สามัญมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับ ... กระทรวง (มาตรา ๒๓)

... สำนัก ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี เป็นประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองผู้อำนวยการสำนัก แล้วแต่กรณี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นกอง เป็นอนุกรรมการ ให้ ... นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ ... สำนักของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นสำนัก โดยอนุโลม

สำหรับสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและเขต ให้ ... สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่ ... สำนัก โดยให้เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เป็นอนุกรรมการเพิ่มด้วย

ให้ ... สำนัก มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้สำหรับ ... กรม (มาตรา ๒๔)

... ข้าราชการครู ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจำนวนสี่คนเป็นอนุกรรมการ ให้ ... นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครให้กำหนดในกฎ ..

ให้ ... ข้าราชการครูมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ .. มอบหมาย (มาตรา ๒๕)

ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

() เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ..

() วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ..

() ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

()จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพ

มหานครเสนอต่อ ..

() ดำเนินการตามที่ .. มอบหมาย (มาตรา ๒๗)

 

๓.ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา ๒)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน ๒๕๔๗

 [*] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา