สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

.. ๒๕๒๑

 

สราวุฒิ ล้ออัศจรรย์[๑]

 

๑.หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สมควรกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น และมีบทบัญญัติคุ้มครองเพื่อมิให้บุคคลอื่นผู้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๒.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คือ เครื่องแบบทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษแต่ง โดยทั้งนี้ ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารว่าจะสมควรอย่างไร  แต่งได้ในโอกาสใด และเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(มาตรา ๓ และมาตรา ๔)

ห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

หากผู้ใดกระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นกระทำความผิดภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือในเวลาสงคราม หรือเพื่อกระทำความผิดทางอาญา ต้องมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕)

 

๓.ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย(มาตรา ๖)

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๘๗ หน้า ๑๓พ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑ โดยให้ใช้บังคับในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ (มาตรา ๒)

 

                  

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน ๒๕๔๗                                [๑] นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา