สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

พุทธศักราช ๒๔๗๘

 

สราวุฒิ ล้ออัจรรย์[๑]

 

๑.หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า ราชการทหารเป็นกิจการเกี่ยวกับประโยชน์ของชาติ และเป็นการสมควรที่จะกำหนดเขตโดยรอบบริเวณที่ทหารไว้เป็น “เขตปลอดภัย” สำหรับความปลอดภัยในราชการทหาร จึงจำเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินี้

 

๒.สาระสำคัญของว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

คำว่า“เขตปลอดภัยในราชการทหาร”หมายถึงบริเวณโดยรอบที่ทหารเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในราชการทหาร (มาตรา ๓)

ที่ทหารแห่งใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ให้กำหนดขึ้นไว้โดยพระราชกฤษฎีกาเป็นคราว และให้มีแผนที่ประเมินเขตไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นและเมื่อได้กำหนดเขตขึ้นแล้ว ให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีเครื่องหมายแสดงเขตไว้โดยชัดเจน (มาตรา ๔)

เมื่อได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างลงในบริเวณเขตปลอดภัยนั้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว หรือเพาะปลูกต้นไม้ซึ่งอาจเป็นภัย หรือยักย้ายต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วอันมีสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย (มาตรา ๕)

กรณีในบริเวณเขตปลอดภัยซึ่งได้มีเครื่องหมายห้ามการเข้าออกไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าไปในเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาในที่นั้นให้เข้าไปได้ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารในที่นั้น (มาตรา ๖)

โดยที่หากผู้ใดกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา และมาตรา   แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิด มีโทษถึงจำคุก

 

๓.ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันใช้บังคับ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายที่ใช้บอกแนวเขตปลอดภัยในราชการทหารและกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘)

พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ - หน้า ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษจิกายน ๒๔๗๘ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)

                  

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรกฎาคม ๒๕๔๗

 [๑] นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา