สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี

.. ๒๕๔๕

 

สราวุฒิ ล้ออัศจรรย์[๑]

 

๑.หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

โดยที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.. ๒๕๓๖ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวกำหนดให้องค์การห้ามอาวุธเคมีเป็นผู้ดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ขององค์การให้เป็นไปตามอนุสัญญา และกำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การ เจ้าหน้าที่ขององค์การ ผู้สังเกตการณ์ เอกสาร สถานที่ รวมทั้งสารตัวอย่าง อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๒.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี .. ๒๕๔๕

เพื่อให้การคุ้มครองการดำเนินงานของ

-องค์การห้ามอาวุธเคมี

-ผู้แทนของรัฐภาคีรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา

-ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา

-ผู้อำนวยการใหญ่

-พนักงานขององค์การ

-พนักงานของสำนักงานเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

-ผู้ตรวจ ผู้ช่วยการตรวจ

-สมาชิกของคณะผู้ตรวจและผู้สังเกตการณ์

รวมถึงที่พักอาศัยและสถานที่ของสำนักงานที่ครอบครองโดยบุคลากรขององค์การห้ามอาวุธเคมี อีกทั้งบรรดากระดาษ เอกสารและหนังสือโต้ตอบรวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ สารตัวอย่างและเครื่องมือที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจนำมาตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ให้ได้รับได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การห้ามอาวุธเคมี

 

๓.ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันใช้บังคับ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้(มาตรา ๕)

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๒)

 

                  

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรกฎาคม ๒๕๔๗

 [๑] นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา