สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติไพ่

พุทธศักราช ๒๔๘๖

 

สราวุฒิ ล้ออัศจรรย์[๑]

 

๑. หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ด้วยกรมสรรพสามิตจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการค้าไพ่ จึงได้กำหนด วิธีการขออนุญาตต่างๆอันเกี่ยวข้องกับการค้าไพ่ เพื่อที่จะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไพ่ และการนำเข้าไพ่เพื่อการค้า

 

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช ๒๔๘๖

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะทำการผลิตไพ่หรือจะนำไพ่เข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยรวมไปถึงแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่ อีกทั้งยังห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองไพ่เกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ หรือขายไพ่ไม่ว่าจำนวนใด ๆ เว้นแต่จะเป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้น หรือเป็นไพ่ที่มีตราซึ่งกรมสรรพสามิตได้กำหนดขึ้นประทับอยู่

การขายไพ่เป็นการค้านั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยทั้งนี้ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไขหรือกระทำแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้นด้วยประการอื่นใดเพื่อขายอย่างไพ่ หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก และเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งงดใช้ใบอนุญาต หรืออาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

 

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันใช้บังคับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอำนาจออกกฎกระทรวงวางข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๖๙ หน้า ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๘๖ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา(มาตรา ๒)

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม ๒๕๔๗

 [๑] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา