สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. ๒๕๒๒

 

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล[๑]

 

. หลักการและเหตุผล เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้สามารถระดมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นการชั่วคราวจึงกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ภายหลังการสิ้นอายุจากการเลือกตั้งแล้ว

 

. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. ๒๕๒๒ มีดังนี้

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งมาตรา ๒๐๕ บัญญัติมิให้นำบทบัญญัติที่ห้ามข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือตำแหน่งวุฒิสภาของข้าราชการ กรรมการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงข้าราชการฝ่ายตุลาการด้วยโดยอนุโลม และมิให้นำมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.. ๒๕๐๕ มาใช้บังคับด้วย และให้บุคคลดังกล่าวซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองมีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง แต่สำหรับเงินเดือนในตำแหน่งข้าราชการการเมืองให้จ่ายกึ่งหนึ่งเท่านั้น

ในมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๒๐

 

. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.. ๒๕๒๒ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับตอนพิเศษ หน้า ๑๑พ  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้[๑] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา