สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี

.. ๒๕๔๓

 

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล[๑]

 

. หลักการและ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของรัฐมนตรี ตลอดทั้งห้ามมิให้รัฐมนตรีเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆเกี่ยวกับกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

 

. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี

.. ๒๕๔๓ มีดังนี้

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น หรือในกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด จะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ หากรัฐมนตรีมีความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเกินกว่าที่กำหนดให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานปปช.ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และในกรณีที่มีการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนให้แก่นิติบุคคลให้รัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานปปช.ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้โอนหุ้นส่วนหรือหุ้นนั้น  และห้ามมิให้รัฐมนตรีกระทำการใดที่มีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารครอบงำ หรืออกคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นหรือการจัดการหาผลประโยชน์ในหุ้นส่วนหรือหุ้นและห้ามนิติบุคคลให้ความยินยอมหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้รัฐมนตรีมีโอกาสกระทำเช่นนั้นด้วย

 

. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.. ๒๕๔๓ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตอน ๖๖ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญตินี้ และกำหนดให้รัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต้องดำเนินการตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 [๑] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา