สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

 

พัชรินทร์  คำเจริญ*

 

๑. หลักการและเหตุผล

เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้ต้องสูดควันบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสถานที่สาธารณะ

 

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

ในปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าควันบุหรี่เป็นผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบและผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียง และยังพบว่าการที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ รัฐบาลจึงต้องการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะเด็กๆ ไม่ให้สูดควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ จึงมีการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะขึ้น

“บุหรี่” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง

“สูบบุหรี่” หมายความรวมถึงการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดควันจากการเผาไหม้ของบุหรี่

“สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือยานพาหนะที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

“เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่

“เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า บริเวณที่ให้สูบบุหรี่ได้

สถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มีดังต่อไปนี้*

(๑)  รถยนต์โดยสารประจำทาง

(๒)  รถยนต์โดยสารรับจ้าง

(๓)  ตู้โดยสารรถไฟที่มีระบบปรับอากาศ

(๔)  เรือโดยสาร

(๕)  เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ

(๖)  ที่พักผู้โดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ และที่พักผู้โดยสารรถไฟฟ้า

(๗)  ลิฟต์โดยสาร

(๘)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

(๙)  รถรับส่งนักเรียน

(๑๐)  โรงมหรสพ

(๑๑)  ห้องสมุด

(๑๒)  ร้านตัดผม  ร้านตัดเสื้อ  สถานเสริมความงาม  ร้านขายยา  หรือสถานที่บริการอินเตอร์เน็ตเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

(๑๓)  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

(๑๔)  สถานที่ออกกำลังกายเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

(๑๕)  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๑๖)  ศาสนสถานเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ

(๑๗)  สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ยกเว้น

(๑๘)  สุขา

(๑๙)  ท่าเทียบเรือสาธารณะ

(๒๐)  สถานที่เล่นกีฬาโบว์ลิ่ง

(๒๑)  โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาโดยครอบคลุมพื้นที่ภายในบริเวณรั้วโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งหมด

(๒๒)  อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑสถาน  หรือหอศิลป์

(๒๓)  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๒๔)  สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

(๒๕)  สนามกีฬาในร่ม

 

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันใช้บังคับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕)

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๒๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)

                  

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘*นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่