สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

 

พัชรินทร์  คำเจริญ*

 

๑. หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มความคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ที่ทำการสำรวจและทำแผนที่เกี่ยวกับชายฝั่งทะเลและบริเวณอื่นๆ

 

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

“หมุดหลักฐานการแผนที่” หมายความว่า  วัตถุแข็งที่ฝัง หรือก่อสร้างหรือสลักบนศิลาหรือบนต้นไม้ยืนต้นขึ้นในที่ต่าง ๆ สำหรับใช้ในราชการแผนที่ มีอักษรจารึกแสดงไว้ให้เห็นว่าเป็นของทางราชการทหาร จะเป็นอักษรย่อหรือเต็มก็ตาม คือ หมุดสามเหลี่ยมเล็ก กรมแผนที่  หมุดสามเหลี่ยมใหญ่ กรมแผนที่ หมุดระดับชั้นที่ ๑ กรมแผนที่ หมุดแม่เหล็ก กรมแผนที่  หมุดวงรอบ กรมแผนที่ หมุดเส้นฐาน กรมแผนที่  หมุดสถานีกราวิเมตริก กรมแผนที่  ... ... .. B.M. ๒๙E .... .. .... หมุดสามเหลี่ยม กรมอุทกศาสตร์ หมุดระดับ กรมอุทกศาสตร์  หมุดระดับทะเลปานกลาง กรมอุทกศาสตร์  หมุดแม่เหล็ก กรมอุทกศาสตร์  หมุดวงรอบ กรมอุทกศาสตร์  หมุดแอซิมัท กรมอุทกศาสตร์ อศ. ... แผนที่ ทร. ... ..อศ. ...แอซิมัท อศ..

การทำให้หมุดหลักฐานการแผนที่เคลื่อนที่หรือกระทำให้เสียหาย มีโทษถึงจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

๓. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันใช้บังคับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)

พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอนที่ – หน้า ๑๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๗๙ โดยให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)

 

                       

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มกราคม ๒๕๔๘*นิติกร ๓ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา