สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย .. ๒๕๓๕

 

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล[๑]

 

. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากผลของการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเพียงพอจากภาครัฐ จึงสมควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในด้านงบประมาณและสมควรจัดตั้งกองทุนขึ้นเป็นอิสระจากระบบราชการเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการวิจัย

 

. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบายและการวิจัยประยุกต์ต่างๆโดยกองทุนนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย แต่ต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง และรายได้ของกองทุนนี้ให้นำเข้ากองทุนโดยไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง โดยประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่หรือกรรมการของพรรคการเมือง ประธานกรรมการและกรรมการจะดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 

. วันบังคับใช้และผู้รักษาการตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย .. ๒๕๓๕ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ เมษายน .. ๒๕๓๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

 

                  

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มกราคม ๒๕๔๘[๑] นิติกร ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา