สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.. ๒๔๙๓

ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล[๑]

 

. หลักการและเหตุผล เนื่องจากคนต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยยังมิได้มีทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นการยากที่ทราบว่าคนต่างด้าวใดมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นใดบ้าง มีจำนวนมากน้อยเพียงไรเป็นคนเข้ามาอยู่ก่อนแล้วหรือพึ่งเข้ามาใหม่ และเป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาได้สะดวก จึงกำหนดให้มีกฎหมายขึ้นให้คนต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัว เพื่อประโยชน์แก่ทางการปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว มีดังนี้

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่สิบสิงปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในราชอาณาจักรต้องมีใบสำคัญประจำตัว โดยการขอใบสำคัญประจำตัวนี้สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นมีภูมิลำเนา ทั้งนี้ต้องยื่นเรื่องขอใบสำคัญประจำตัวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อายุสิบสิงปีบริบูรณ์ หรือวันที่รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนต่างด้าวย้ายภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เดิมและให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันไปถึง แต่ต้องไม่ช้าเกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันแจ้งย้ายไป

ในกรณีที่คนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปชั่วคราวเกินเจ็ดวัน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเข้าไปอยู่ชั่วคราวภายในสี่วิบแปดชั่วโมงนับแต่วันไปถึง

ในกรณีคนต่างด้าวตายให้เจ้าบ้านแห่งท้องที่คนต่างด้าวนั้นตายแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นตาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย

ผู้มีใบสำคัญประจำตัว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ หรือเปลี่ยนอาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล ให้นำใบสำคัญประจำตัวแจ้งต่อนายทะเบียนที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้คนต่างด้าวซึ่งต้องมีใบสำคัญประจำตัว ต้องมีใบสำคัญประจำตัวติดตัวหรือเก็บไว้ในลักษณะซึ่งจะแสดงต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้เสมอเมื่อถูกเรียกให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวด้วย

 

. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว .. ๒๔๙๓ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน .. ๒๔๙๓ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

                            

 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม ๒๕๔๘[๑] นิติกร  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา