วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 22 ตอน 3

 

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 22 ตอน 2

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 22 ตอน 1

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 21 ตอน 3

  • สิทธิที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๕๖

     ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมาย

     ของสหรัฐอเมริกา

  • การก่อตั้งและบริหารส่วนราชการประเภทกระทรวง

     ของเครือข่ายรัฐออสเตรเลีย

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 21 ตอน 2

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 20 ตอน 3

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 20 ตอน 2

 

 

วารสาร กฎหมายปกครอง

เล่ม 19 ตอน 3  2543

 

สิงหาคม 2542 

รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน

 

 

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ล่วงหน้าและแต่งตั้งไว้หลายคน

 

การมอบอำนาจในการลงโทษข้าราชการ: ผู้มอบอำนาจยังมีอำนาจในการลงโทษหรือไม่

 

การกำหนด "รัฐมนตรีผู้รักษาการ"

 

การแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

 

ปัญหาการลาออกของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

 

วันเริ่มใช้บังคับกฎหมาย

 

ความหมายของคำว่า "รัฐบาล"

 

ความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ"


   

 

 
 

เมษายน 2542 

บทความ

 

 

สัญญาทางปกครอง สัญญาพัสดุ และสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในกฎหมายฝรั่งเศส By Mr. Phillipe Turguet de Beauregard

 

การนำแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาใช้บังคับแก่สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในประเทศไทย  โดย ดร. ฤทัย หงส์ศิริ

 

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ โดย นางสุกัญญา นาชัยเวียง

 

สาระอื่นๆ

 

 

คำวินิจฉัยทางปกครอง

 

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

กฎหมายน่ารู้

 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535


   

กฎหมายการปกครอง

ฉบับคู่มือนักบริหาร

 

 
 

ธันวาคม 2541 

บทความ

 

 

The Legal Regime for Administrative Contracts under German Law By Prof. Dr. Matthias Herdegen

 

ความพยายามในการนำแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม  โดย ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์

 

แนวความคิดและหลักสัญญาทางปกครองในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดย นายกิตดนัย ธรมธัช

 

สาระอื่นๆ

 

 

การแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 พร้อมบันทึกข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 6)

 

ความเห็นกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพัสดุ

 

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขเกี่ยวกับสัญญาพัสดุ

 

ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 

กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาพัสดุ


   

 

 
 

สิงหาคม 2541 

บทความ

 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดย นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์

 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  โดย ดร. บรรเจิด สิงคเนติ

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความเป็นประชาธิปไตยทางตรง โดย อ. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

 

ความเห็นกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

 

คำวินิจฉัยร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

 

ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 

กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 

 

 

   

คำอธิบายโดยย่อ

 

 

 วารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้นำเสนอบทความที่อธิบายหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่กำหนดขอบเขตของสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าว ฉบับนี้นำเสนอบทความเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายต่างประเทศด้วยเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย โดยเลือกศึกษากฎหมายของประเทศฝรั่งเศส เยอรมันและสหรัฐอเมริกา ในส่วนของกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้น ได้นำเสนอคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (Conseil d' Etat) ด้วย

 

วารสารฯ ฉบับนี้ยังนำเสนอบทวิเคราะห์หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการใหม่ที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น การบัญญัติให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพันองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐโดยตรง การกำหนดว่าการออกกฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิไม่ได้ การกำหนดให้กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองต้องระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นด้วย หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล เป็นต้น

 

ในส่วนอื่นๆ นั้น วารสารฯฉบับนี้เสนอบทความเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยวิเคราะห์บทบัญญัติที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะที่แสดงถึง "ความเป็นประชาธิปไตยทางตรง" ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น การให้สิทธิประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายได้ สิทธิในการขอให้ดำเนินการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ วารสารฯ ฉบับนี้เสนอบทความเกี่ยวกับบทบาทของการทำประชาพิจารณ์ในทางกฎหมายและการบริหารราชการ

 

อนึ่ง เนื่องจากบทความต่างๆ ที่นำเสนอในวารสารฯฉบับนี้มุ่งเน้นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงได้รวบรวมความเห็นของกรรมการร่างกฎหมายและคำวินิจฉัยร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไว้ในวารสารฯฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้ยังรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้วย


 

 

 

 
 

เมษายน 2541 

บทความ

 

 

การควบคุมกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์สมภพ  โหตระกิตย์

 

ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  โดย ดร. บรรเจิด สิงคเนติ

 

บทบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ

 

รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ

 

กฎหมายน่ารู้

 

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2540

 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

คำอธิบายโดยย่อ

 

 

 เนื่องจากวารสารกฎหมายปกครองฉบับที่แล้วเป็นฉบับพิเศษที่จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษและมีบทความเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญของไทย โดยกล่าวถึงสาระสำคัญ โดยย่อของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย วารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้จึงนำเสนอบทความ เกี่ยวกับประเด็น สำคัญบางประเด็นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้&nbspโดยจะนำเสนอในลักษณะของการถกปัญหาหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่าง ละเอียด ประเด็นที่หยิบยกมาเป็นหัวข้อสำคัญในฉบับนี้คือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรตาม รัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการเมืองยุคปฏิรูป ในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสถาบันทางกฎหมายมหาชน  จึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการนำเสนอ

 

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญที่นำเสนอประกอบด้วยประเด็นการควบคุม กฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับประเด็นนี้ นำเสนอบทความเรื่อง "การควบคุมกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ของท่านศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย มหาชนของไทยท่านหนึ่ง แม้จะเป็นบทความที่เขียนไว้นานแล้ว แต่เนื้อหาสาระ ทางหลักการก็ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ บทความนี้กล่าวถึงระบบการควบคุมกฎหมาย มิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญในแต่ละระบบ กล่าวคือ ระบบที่ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัย ระบบที่ให้สถาบันการเมืองเป็นผู้วินิจฉัย และระบบที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย ว่ากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ และยังกล่าวถึงระบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทย บทความนี้จึงทำให้เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบการควบคุม กฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญของไทย อันจะทำให้สามารถเข้าใจระบบที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน

 

นอกจากนี้ วารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้ยังนำเสนอบทความเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" โดยเปรียบเทียบประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ คือ กระบวนการแต่งตั้งตุลาการและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้พื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 

บทความเรื่อง"วิเคราะห์ปัญหาเรื่องขอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจาก คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เมื่อมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีความเด็ดขาดและมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือแม้ กระทั่งศาลโดยที่มาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญยังขาดความชัดเจนในประเด็นที่ว่าเรื่องใดบ้าง ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัย

 

วารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้ยังรวบรวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและ ต่างประเทศมาลงพิมพ์ด้วยและยังนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ของศาลรัฐธรรมนูญ


 

 

 

 
 

ฉบับพิเศษ 2540 

 

เรื่องในฉบับ

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND

 

ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
จากสมัยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาสู่สมัยปฏิรูปการเมือง
โดย ดร. พินัย ณ นคร

 

History and Evolution of Constitutions in Thailand: From the :
Abrogation of the Absolute Monarchy to the Political Reform
By Dr. Pinai Nanakorn

 

คำอธิบายโดยย่อ

 

 

วารสารกฎหมายปกครองเล่มนี้เป็นฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากปี พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วารสารฉบับพิเศษฉบับนี้จึงจัดพิมพ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ

นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและคำแปลภาษาอังกฤษแล้ว วารสารฉบับนี้นำเสนอบทความเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ ของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งนำเสนอโดยนิติกรกองกฎหมายต่างประเทศ และกลุ่มกฎหมายเปรียบเทียบ บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ รัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจนมาสู่สมัยปฏิรูปทางการเมือง จนได้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บทความดังกล่าวสรุปหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ แต่ละฉบับในอดีต โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยที่ได้มีความพยายามแสวงหาแนวทางการปฏิรูป การเมือง โดยมีแนวความคิดเรื่อง Constitutionalism เป็นแรงผลักดันอันสำคัญ บทความนี้ เป็นการนำเสนอทัศนะส่วนตัวของผู้เขียนเอง

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของผู้สนใจชาวต่างประเทศ ผู้เขียนจึงได้เขียน บทความนี้เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย (บทความเรื่อง The Evolution of the Constitutions of Thailand: From the Abrogation of the Absolute Monarchy to the Political Reform)

สำหรับการวิเคราะห์หลักการบางประการของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ฉบับนี้โดยละเอียด คงจะได้นำเสนอในวารสารกฎหมายปกครองเล่มต่อ ๆ ไป ซึ่งคงจะเริ่มจากการวิเคราะห์บทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรสำคัญตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

 
 

สิงหาคม 2539 

บทความ

 

 

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice Process) โดยนายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

 

คำวินิจฉัยทางปกครอง 
ความเห็นคณะกรรมการร่างกฎหมาย 

 

 

การประกอบกิจการโรงงานใหม่ภายหลังจากได้รับคำสั่ง
ให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

การเสนอแนะให้สั่งปิด พักการใช้ เพิกถอนใบอนุญาต
สั่งให้หยุดใช้หรือทำประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

การรับพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

 

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

 

 

การออกคำสั่งไล่พนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากงานฐานกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

การจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

 

คำวินิจฉัยทางปกครองของต่างประเทศ 

 

 

การร้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง

 

การร้องขอให้รัฐรับผิดชอบความเสียหายจากการเสียชีวิตของบิดาที่อยู่ในระหว่างถูกคุมขัง

 

การร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามแสดงของคนแคระ (Commune de Morsang sur Orge, Ville d' Aix-en provence)

 

การร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกวีซ่าเข้าประเทศและสิทธิในครอบครัวตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (M.&M. Mme abbasse)

 

การร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (Green Peace France)

 

กฎหมายน่ารู้ 

 

 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

ข่าวในวงการกฎหมาย 

 

 

คณะกรรมาธิการร่างกฎหมายของรัฐสภาแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

สิงหาคม 2539

กฎหมายปกครอง

ธันวาคม 2539

กฎหมายปกครอง