สำนักอำนวยการ

 

                   (1) สำนักงานสำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และราชการที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด

โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

                   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                   (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานแผนงาน และ

งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                   (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร

สถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                   (ง) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                   (จ) จัดวางระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์

ข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการ

บริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลด้าน

กฎหมาย

                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เงื่อนไขการใช้บริการ